[INDOLOGY] My Sanskrit rendering of an English poem by RY Deshpande

Madhav Deshpande mmdesh at umich.edu
Mon Jun 24 13:45:11 UTC 2019


*English poem by  RY Deshpande, rendered into Sanskrit verse by Madhav M.
Deshpande*

*June 23, 2019*Under the Yamuna

There is a river,

Serene and yet swift,

Greatly avid and esoteric,

Its waters trimeric!

Purity like the fire,

Winging higher and higher!

A gifts-of-love giver!

On its hither shore a gift —

Gokulam, Gokulam!


अधस्ताद् यमुनानद्या अस्ति काचित् सरिद्वरा ।

शान्तापि रभसा यान्ती गूढभावा महोज्ज्वला ।।

त्रिगुणं जलमेतस्या महातेजो यथानल: ।

ऊर्ध्वमूर्ध्वं समुद्याति प्रेमोपायनदायकम् ।।

गोकुलं गोकुलं तस्या परतीर उपायनम् ।Under the Yamuna

There is a river

A delight’s giver!

Under the Yamuna

Adorer and Adored

A flame into flame poured!


अधस्ताद् यमुनानद्या अस्ति काचित् सरिद्वरा ।

प्राणयन्ती जगत् कृत्स्नं सदानन्दप्रदायिनी ।।

अधस्ताद् यमुनानद्या लालयन्ती च लालिता ।

काचिद् दीपशिखा दीपं प्राणयन्ती समुत्थिता ।।As it speeds, it speeds,

Joy to joys leads,

Speeds more and more;

On its hither shore

In Gokulam’s grove!

In promptness of love!


यथा दीपशिखाज्योती रभसा वर्धतेतराम् ।

तथानन्दोर्मयो यान्ति सदानन्दमहार्णवम्।।

अस्या नद्या: परे तीरे गोकुलस्य गृहाङ्गणे ।

समुत्सुक: प्रेमरूप: कश्चित्तत्र प्रतीक्षते ।।Scented orange flowers

In globe-shaped hours

On the hither bank

Perfectest in rank

In this Gokulam,

With scented globes of Kadambam!


नारिङ्गपुष्पगन्धाढ्ये सर्वकालसमुज्ज्वले ।

गोकुलं तत् परे तीरे कदम्बामोदनन्दितम् ।।


Love in the heart sinks!

Like a bee that honey drinks!

Gokulam! Gokulam!

गोकुळम्! गोकुळम्!


हृदये गुरुता प्रेम्णो मधुमत्तद्विरेफवत् ।

गोकुलं गोकुलं सर्वं गोकुलं गोकुलं सदा ।।Scented globes of Kadambam!

Orange spheres of Kadambam!

Gokulam! गोकुळम्

Gokulam! गोकुळम्


कदम्बसुमगन्धोऽत्र कदम्बा: पुष्पिता: सदा ।

गोकुलं गोकुलं सर्वं गोकुलं गोकुलं सदा ।।And the reed plays

Like raptures and rays;

Mountains climb

Whispering winds plead

And the brooks speed, —

Timelessness entering into time!

>From silence    music comes;

Occult of the quiet hums:Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!


क्वणन्ति तन्तवस्तत्र रश्मय: स्वरमण्डलम् ।

उच्चै: प्रयान्ति गिरय: किञ्चित् कूजन्ति वायव: ।।

स्रोतांसि रभसा यान्ति कालोऽकाले प्रतिष्ठित: ।

मौनादायाति सङ्गीतं जपं गुञ्जति सन्ततम् ।।

गोकुलं गोकुलं गोकुलं गोकुलम् ।


Under this Yamuna

There is a river!

Oh that river

Under the Yamuna!

In the buzz of time,

In the hurry of highways,

In the quickness of rhyme!

And this river

Under the Yamuna

Rushes into Yamuna

A loveliest music plays

In festival of Kadambam!Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!


अधस्ताद् यमुनानद्या अस्ति काचित् सरिद्वरा ।

अहो सा सरिता रम्या निगूढा यमुनातले ।।

आक्रन्दे कालचक्रस्य महामार्गगतावपि ।

लोकस्य क्रमणे चैव साविज्ञातापि गूहते।।

अधस्ताद्यमुनाया: सा प्रवहन्ती सरिद्वरा ।

उद्भिद्य सहसा बन्धान् यमुनायां विलीयते ।।

अहो महानुत्सवोऽयं मधुगीतं प्रसर्पति ।

गोकुलं गोकुलमिदं कदम्बकुलमङ्गलम् ।।
In festival of Kadambam!Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!

Gokulam! गोकुळम्!


उत्सवेऽत्र कदम्बानां महोत्साहो विवर्धते ।

तरवोऽप्यत्र गायन्ति - गोकुलं मम गोकुलम् ।।RY Deshpande

23 June 2019


Madhav M. Deshpande
Professor Emeritus, Sanskrit and Linguistics
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
Senior Fellow, Oxford Center for Hindu Studies

[Residence: Campbell, California, USA]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://list.indology.info/pipermail/indology/attachments/20190624/7bc4db72/attachment.htm>


More information about the INDOLOGY mailing list