HELP

Rolf Heiner Koch roheko at MSN.COM
Thu Apr 9 12:12:19 UTC 1998


Please help me to find out the details of the following books and where I can buy them or at least get a copy
1. yazaHkIrti, CaMdappaha Cariu
2. vIrakavi, jaMbusAmi cariu, ed. Vimal Prakashan Jain, BhAratIya JnAnapITha 
 Prakashan (New Delhi?), 1968
3. LakkhaNa (or LAkhU), JiNadatta Cariu
4. Lakhama Deva, NemiNAha Cariu
5. DhAhila, Paumasiri Cariu, ed. Madhusudhan Modi & Harivallabh Bhayani, Bombay (BharatIya VidyA Bhavan), SaMvat 2005
6. srIdhara, PAsaNAhaCariu
7. Agarcand NAhaTA, PracIna Gurjara KAvya SaMcaya ed. HC. Bhayani, Ahmedabad 1975 (LDBhAratiya SaMskRti VidyAmandir)
8. ZrIdhara, Bhavisayatta Cariu
9. DhanapAla, BAhubali Carita
10. Jayadeva Muni, BhAvanA SaMdhi PrakaraNa, ed. M. C. Modi, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1930
11. Harideva (or NAgadeva?), MayaNaparAjaya Cariu, ed. HIrAlal Jain, Benares , 1962
12. MAtA Prasad Gupta, RAula Vela aur uskI bhASA, Allahabad, Mitra Prakashan Private Ltd.
13. SvayaMbhU Deva, RiTThanemi Cariu, ed. Devendra Kumar Jain, SaMvat 2042 (BhAratIya JnAnapITha, Benares?
14. Vibuha Sirihara, VaDDhamANa Cariu, ed. RAjArAm Jain, BhAratIya JnAnapITha Prakasan (New Delhi?), 1975
15. VarNaratnAkara ????
16. Siddhasena SUri, VelAsavaI KahA, ed. R. B. Shah, Ahmedabad 1977 (L. D. Institute)
17. PuSpadanta, VIra Jinimda Cariu, ed. HIrAlal Jain, 1974 (BhAratIya JnAnapITha PrakaSan, NEw Delhi?)
18. R. M. Shah, SaMdhikAvya-Samuccaya, Ahmedabad 1980 (LAlbhAI DalpatbhAI BhAratIya SaMskRti VidyAmandir, 9)
19. Narasena Deva, SirivAla Cariu, ed. D. K. Jain, 1974 (BhAratIya JnAnapITha Prakazan, New Delhi?)
20. ZrIdhara, SukumAla Cariu, ??
21. Udaya Candra, SuaMdhadahamI KahA, ed. HIrAlAl Jain, New Delhi, 1966, BhAratIya JnAnapITha PrakAzan)
22. Devasena GaNi, SulocanA Cariu ???
23. Hemacandra, ApabhraMza VyAkaraNa. ed. R. Pischel, Bombay Sanskirt Series, 1900


Mfg RHK
roheko at msn.com


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://list.indology.info/pipermail/indology/attachments/19980409/a4262df0/attachment.htm>


More information about the INDOLOGY mailing list