PYS part 2

aklujkar at unixg.ubc.ca aklujkar at unixg.ubc.ca
Wed Dec 15 23:15:29 UTC 1993


I just noticed that the endnote numbers have possibly not been transmitted.
Please count each pair of brackets, [], for one note and correlate them
with the paragraphs appearing at the end of this instalment. 

t.rtiiya.h vibhuuti-paada.h |

de"sa-bandha"s cittasya dhaara.naa ||1||
tatra pratyayaika-taanataa dhyaanam ||2||
tad evaartha-maatra-nirbhaasa.m sva-ruupa-"suunyam iva samaadhi.h ||3||
trayam ekatra sa.myama.h ||4||
taj-jayaat praj"naaloka.h ||5||
tasya bhuumi.su viniyoga.h ||6||
trayam antara.-nga.m puurvebhya.h ||7||
tad api bahira.-nga.m nirbiijasya ||8||
vyutthaana-nirodha-sa.mskaarayor abhibhava-praadurbhaavau
nirodha-k.sa.na-cittaanvayo nirodha-pari.naama.h ||9||
tasya pra"saanta-vaahitaa sa.mskaaraat ||10||
sarvaarthataikaagratayo.h k.sayodayau cittasya samaadhi-pari.naama.h ||11||
tata.h puna.h [ ] "saantoditau tulya-pratyayau
cittasyaikaagrataa-pari.naama.h ||12||
etena bhuutendriye.su dharma-lak.sa.naavasthaa-pari.naamaa vyaakhyaataa.h
||13||
"saantoditaavyapade"sya-dharmaanupaatii dharmii ||14||
kramaanyatva.m pari.naamaanyatve hetu.h ||15||
pari.naama-traya-sa.myamaad atiitaanaagata-j"naanam ||16||
"sabdaartha-pratyayaanaam itaretaraadhyaasaat sa.mkara.h.
tat-pravibhaaga-sa.myamaat sarva-bhuuta-ruta-j"naanam ||17||
sa.mskaara-saak.sat-kara.naat puurva-jaati-j"naanam ||18||
pratyayasya para-citta-j"naanam ||19||
na ca tat saalambana.m, [ ] tasyaavi.sayiibhuutatvaat ||20||
kaaya-ruupa-sa.myamaat tad-graahya-"sakti-stambhe
cak.su.h-prakaa"saasa.mprayoge '-ntar-dhaanam ||21||
sopakrama.m nirupakrama.m ca karma. tat-sa.myamaad aparaanta-j"naanam,
ari.s.tebhyo vaa ||22||
maitryaadi.su balaani ||23||
bale.su hasti-balaadiini ||24||
prav.rttyaaloka-nyaasaat suuk.sma-vyavahita-viprak.r.s.ta-j"naanam ||25||
bhuvana-j"naana.m suurye sa.myamaat ||26||
candre taaraa-vyuuha-j"naanam ||27||
dhruve tad-gati-j"naanam ||28||
naabhi-cakre kaaya-vyuuha-j"naanam ||29||
ka.n.tha-kuupe k.sut-pipaasaa-niv.rtti.h ||30||
kuurma-naa.dyaa.m sthairyam ||31|| 
muurdha-jyoti.si siddha-dar"sanam ||32||
praatibhaad vaa sarvam ||33||
h.rdaye citta-sa.mvit ||34||
sattva-puru.sayor atyantaasa.mkiir.nayo.h pratyayaavi"se.so [ ] bhoga.h
paraarthatvaat svaartha-sa.myamaat [ ] puru.sa-j"naanam ||35|| 
tata.h praatibha-"sraava.na-vedanaadar"saasvaada-vaartaa jaayante ||36||
te samaadhaav upasargaa. vyutthaane siddhaya.h ||37||
bandha-kaara.na-"saithilyaat pracaara-sa.mvedanaac ca cittasya
para-"sariiraave"sa.h ||38||
udaana-jayaaj jala-pa.-nka-ka.n.takaadi.sv asa.-nga utkraanti"s ca ||39||
samaana-jayaaj jvalanam [ ] ||40||
"srotraakaa"sayo.h sa.mbandha-sa.myamaad divya.m "srotram ||41||
kaayaakaa"sayo.h sa.mbandha-sa.myamaal laghu-tuula-samaapatte"s
caakaa"sa-gamanam ||42||
bahir akalpitaa v.rttir mahaa-videhaa. tata.h prakaa"saavara.na-k.saya.h
||43||
sthuula-sva-ruupa-suuk.smaanvayaarthavattva-sa.myamaad bhuuta-jaya.h ||44||
tato '-.nimaadi-praadurbhaava.h kaaya-sa.mpat tad-dharmaanabhighaata"s ca
||45||
ruupa-laava.nya-bala-vajra-sa.mhananatvaani kaaya-sa.mpat ||46||
graha.na-sva-ruupaasmitaanvayaarthavattva-sa.myamaad indriya-jaya.h ||47||
tato mano-javitva.m [ ] vikara.na-bhaava.h pradhaana-jaya"s ca ||48||
sattva-puru.saanyataa-khyaati-maatrasya sarva-bhaavaadhi.s.thaat.rtva.m
sarva-j"naat.rtva.m ca ||49||
tad-vairaagyaad api do.sa-biija-k.saye kaivalyam ||50||
sthaanyupanimantra.ne [ ] sa.-nga-smayaakara.na.m punar
ani.s.ta-prasa.-ngaat ||51||
k.sa.na-tat-kramayo.h sa.myamaad vivekaja.m j"naanam ||52||
jaati-lak.sa.na-de"sair anyataanavacchedaat tulyayos tata.h pratipatti.h
||53||
taaraka.m sarva-vi.saya.m sarvathaa-vi.sayam akrama.m ceti vivekaja.m
j"naanam ||54||
sattva-puru.sayo.h "suddhi-saamye kaivalyam iti [ ] ||55||

[iti pata"njali-viracite yoga-suutre t.rtiiyo vibhuuti-paada.h]

caturtha.h kaivalya-paada.h | 

janmau.sadhi-mantra-tapa.h-samaadhijaa.h siddhaya.h ||1||
jaatyantara-pari.naama.h prak.rtyaapuuraat ||2||
nimittam aprayojaka.m prak.rtiinaa.m. vara.na-bhedas tu tata.h k.setrikavat
||3||
nirmaa.na-cittaany asmitaa-maatraat ||4||
prav.rtti-bhede prayojaka.m cittam ekam aneke.saam ||5||
tatra dhyaanajam anaa"sayam ||6||
karmaa"suklaak.r.s.na.m yoginas. trividham itare.saam ||7||
tatas tad-vipaakaanugu.naanaam evaabhivyaktir vaasanaanaam ||8||
jaati-de"sa-kaala-vyavahitaanaam apy aanantarya.m, sm.rti-sa.mskaarayor
eka-ruupatvaat ||9||
taasaam anaaditva.m caa"si.so [ ] nityatvaat ||10||
hetu-phalaa"srayaalambanai.h sa.mg.rhiitatvaad e.saam abhaave tadabhaava.h
||11||
atiitaanaagata.m sva-ruupato '-sty adhva-bhedaad dharmaa.naam ||12||
te vyakta-suuk.smaa gu.naatmaana.h ||13||
pari.naamaikatvaad vastu-tattvam ||14||
vastu-saamye citta-bhedaat tayor vibhakta.h [ ] panthaa.h ||15||
na caika-citta-tantra.m vastu tad apramaa.naka.m tadaa ki.m syaat ||16||
taduparaagaapek.satvaat [ ] cittasya vastu j"naataaj"naatam ||17||
sadaa j"naataa"s citta-v.rttayas, tat-prabho.h puru.sasyaapari.naamitvaat
||18||
na tat svaabhaasa.m, d.r"syatvaat ||19||
eka-samaye cobhayaanavadhaara.nam ||20||
cittaantara-d.r"sye buddhi-buddher atiprasa.-nga.h sm.rti-sa.mkara"s ca
||21||
citer apratisa.mkramaayaas tadaakaaraapattau sva-buddhi-sa.mvedanam ||22||
dra.s.t.r-d.r"syoparakta.m citta.m sarvaartham ||23||
tad asa.mkhyeya-vaasanaa-citram [ ] api paraartha.m, sa.mhatya-kaaritvaat
||24||
vi"se.sa-dar"sina aatma-bhaava-bhaavanaa-viniv.rtti.h [ ] ||25||
tadaa viveka-nimna.m kaivalya-praag-bhaara.m cittam ||26||
tac-chidre.su pratyayaantaraa.ni sa.mskaarebhya.h ||27||
haanam e.saa.m kle"savad uktam ||28||
prasa.mkhyaane '-py akusiidasya sarvathaa-viveka-khyaater dharma-megha.h
samaadhi.h ||29||
tata.h kle"sa-karma-niv.rtti.h ||30||
tadaa sarvaavara.na-malaapetasya j"naanasyaanantyaaj j"neyam alpam ||31||
tata.h k.rtaarthaanaa.m pari.naama-krama-parisamaaptir [ ] gu.naanaam
||32||
k.sa.na-pratiyogii pari.naamaaparaanta-nirgraahya.h krama.h ||33||
puru.saartha-"suunyaanaa.m gu.naanaa.m pratiprasava.h kaivalya.m,
sva-ruupa-prati.s.thaa vaa citi-"saktir [ ] iti [ ] ||34||
 
[iti pata"njali-viracite yoga-suutre caturtha.h kaivalya-paada.h |]

[|| iti paata"njala-yoga-suutraa.ni ||]

NOTES:

1.	 kli.s.taakli# Jhajjar.
2.	 sa tu om. in Vivara.na. These two words could originally have been a
part of the Bhaa.sya.
3.	 #kaalaadaranai# KSS. #tkaarase# KSS.
4.	 [sa] at the beginning in the Vivara.na edn. sa without brackets at
the beginning in KSS. However,note: paatanikaa '-'sa e.sa'-' iti . 
suutra.m '-'puurve.saam api guru.h, kaalenaanavacchedaat'-'- Vaa.
5.	 #rbhaasaan Vivara.na.
6.	 #bhyaa.m saamaanya# KSS.
7.	 iti not used at the end as it is used in the case of the last suutras
of the third and fourth paadas.
8.	 Colophons at the end of the paadas vary considerably in the editions. 
Mss. must be consulted to determine the original forms of such colophons. 
They have been supplied here by the editor.
9.	 #"saa.h pa"nca kle# Vidyaasaagara.
10.	 #nujanmaa  Vivara.na, which records also the reading accepted above.
11.	 #nujanmaa  Vivara.na, which records also the reading accepted above.
12.	 #traa-li.-ngaa Vivara.na.
13.	 #rvaa.na.h Vivara.na.
14.	 #-satyamaste# Vidyaasaagara.
15.	 ete additional at the beginning KSS.
16.	 #kaagratendri# KSS. ekaagrataa, not aikaagrya, is used in 3.11-12,
but Bhaa.sya, Vivara.na, and Vaa. have aikaagrya here.
17.	 #ttamasu# i.e. a compound in Vidyaasaagara; Bhaa.sya does not
indicate how it read the suutra.
18.	 #nantya-sa# KSS.
19.	 sa tu additional at the beginning in KSS; however, Vivara.na and
Vaa. clearly indicate that sa tu is not a part of the suutra for them.
20.	 #ttasya sva# Vidyaasaagara; however, Bhaa.sya, etc. clearly favor
the compound reading.
21.	 tatra pu# Vivara.na edn. First two words om. KSS.
22.	 na tat  KSS. ca saa#  Vivara.na.
23.	 #"se.saad bho# KSS.
24.	 #raarthaat Vivara.na. #raarthaanyasvaa# KSS. svaarthe sa.m# could
have been the Vivara.na author'-s reading.
25.	 #jayaat prajva# KSS.
26.	 #javitva.m Vidyaasaagara, Jhajjar, KSS. Is #javatva.m in Vivara.na
an attempt to eliminate a grammatically difficult matvarthiiya ?
27.	 #pama# Vivara.na.
28.	 iti om. Jhajjar, KSS. iti[.h] suutra-samaaptau Vaa.
29.	 #ditvam aa"si# KSS.
30.	 vivikta.h Vivara.na, KSS.
31.	 #pek.sitvaat Vidyaasaagara, Jhajjar, KSS. Is #pek.satvaat in
Vivara.na an attempt to eliminate a grammatically difficult matvarthiiya?
32.	 #naabhi"s ci# Vidyaasaagara, Jhajjar, KSS. Bhaa.sya too could have
read so.
33.	 #naa-ni# Vivara.na, KSS.
34.	  #krama-sa# Vidyaasaagara, Jhajjar, KSS. Reading of Vaa. cannot be
determined.
35.	 #"sakter KSS.
36.	 sautra iti-"sabda.h "saastra-parisamaaptau Vaa.


 


More information about the INDOLOGY mailing list