PYS part 1

aklujkar at unixg.ubc.ca aklujkar at unixg.ubc.ca
Wed Dec 15 23:03:01 UTC 1993


As promised sometime ago, I am hereby making available to INDOLOGY users an
electronic version of the text of Pata"njali'-s Yoga-suutras. 
Since, on e-mail, sending Naagarii is still not possible and sending
diacrtically marked romanized Sanskrit is difficult, the original Naagarii
edition has been transliterated here mostly according to Velthuis's
conventions:
1) Long vowels are doubled, except the long vocalic r, which is encoded .R 
2) Consonantal diacritics precede the consonants marked by them. Thus the
retroflex class of vowels and consonants is written: . .r .t .th .d .dh .n
.s 
Visarga is written: .h [and anusvaara as .m]. 
The palatals that take diacritics are: "n [note the difference from
Velthuis's ~n] and "s 
The guttural nasal is written: .-n, that is, dot|period hyphen n  [note the
difference from Velthuis's "n]
3) A da.n.da is written with a straight slash: |

The footnotes of the original edition have been turned into endnotes. The
superscript numbers indicating footnotes have been placed unraised in
brackets after the words to which they pertain. 
The raised small circle which is usually used in critical editions to bring
into focus the extent of variance in reading has been substituted by #. 
The difference in their turn which the quotation marks at the beginning and
the end have has been ignored, both being represented by a repeated single
quotation mark of the type that comes at thebeginning, with a hyphen in
between: '-'. 
The apostrophe appears as a left-side single quotation mark followed by a
hyphen: '-.

David Magier had kindly volunteered to help with the romanization of my
Naagarii edition. However, since sending my fonts and file on a disk to him
was the only way to avoid an extremely garbled transmission and such a
mailing would have taken considerable time, I decided to carry out the
transliterations myself. I hope they are error-free. 
For those who would like to have the text in Naagarii or diacritically
marked Roman, it can be supplied on disks. Interested individuals should
send me US$10 (ten) to cover the expenses. 

|| pata"njali-viracita.m yoga-suutram ||

An edition prepared by Ashok Aklujkar, Department of Asian Studies,
University of British Columbia, Vancouver, B.C., Canada V6T 1Z2, in 1985,
on the basis of the then available printed editions (note: not
manuscripts), as a test text for the development of his Naagarii fonts for
the Macintosh. 
The books consulted for this edition, which may develop into a critical
edition, are:
Bhaa.sya: See the entries under Vaa and Vivara.na.
KSS. The Yoga-suutram by Mahar.si Pata"njali with the Yoga-pradipikaa
Commentary by Pandit Bala-dewa Mi"sra. Kashi Sanskrit Series Haridas
Sanskrit Grantha-maalaa) no. 85, 1931. B132 V6 P264 1931.
Jhajjar. AArya-muni. Yogaaryya-bhaa.sya. Bhaa.sya-kartaa Aryya-muni.
Jhajjara: Harayaa.naa Saahitya Sa.msthaana, Gurukula Jhajjara. 2029.
Vi[krama- sa.mvat = 1973]. B132 Y6 A73 1973. Pp. 1-16 of the appendix.
Vaa.  Patanjala Darshana of the System of Yoga Philosophy by Maharshi
Kapila [!] with the Commentary of Vyasa and the Gloss of Vachaspati Mishra.
Edited and published by Pandit  Jibananda Vidyasagara. Third edition.
Calcutta. Printed at the Bachaspatya Press. 1940.
Vidyaasaagara: see entry under Vaa.
Vivara.na: Paata"njala-Yogasuutra-bhaa.sya-vivara.nam of
"Sa.-nkara-bhagavat-paada.  Critically edited with introduction by ....
Polakam Sri Rama Sastri .... and S. R. Krishnamurthi Sastri. Madras:
Government Oriental Manuscripts Library. 1952.


prathama.h samaadhi-paada.h |

atha yogaanu"saasanam ||1||
yoga"s citta-v.rtti-nirodha.h ||2||
tadaa dra.s.tu.h sva-ruupe '-vasthaanam ||3||
v.rtti-saaruupyam itaratra ||4||
v.rttaya.h pa"ncatayya.h kli.s.taa akli.s.taa.h [ ] ||5||
pramaa.na-viparyaya-vikalpa-nidraa-sm.rtaya.h ||6||
pratyak.saanumaanaagamaa.h pramaa.naani ||7||
viparyayo mithyaa-j"naanam atad-ruupa-prati.s.tham ||8||
"sabda-j"naanaanupaatii vastu-"suunyo vikalpaa.h ||9||
abhaava-pratyayaalambanaa v.rttir nidraa ||10||
anubhuuta-vi.sayaasa.mpramo.sa.h sm.rti.h ||11||
abhyaasa-vairaagyaabhyaa.m tan-nirodha.h ||12||
tatra sthitau yatno '-bhyaasa.h ||13|| 
sa [?] tu [?] [ ] diirgha-kaala-nairantarya-satkaaraasevito [ ]
d.r.dha-bhuumi.h ||14|| 
d.r.s.taanu"sravika-vi.saya-vit.r.s.nasya va"siikaara-sa.mj"naa vairaagyam
||15||
tat-para.m puru.sa-khyaater gu.na-vait.r.s.nyam ||16||
vitarka-vicaaraanandaasmitaa-ruupaanugamaat sa.mpraj"naata.h ||17||
viraama-pratyayaabhyaasa-puurva.h sa.mskaara-"se.so '-nya.h ||18||
bhava-pratyayo videha-prak.rti-layaanaam ||19||
"sraddhaa-viirya-sm.rti-samaadhi-praj"naa-puurvaka itare.saam ||20||
tiivra-sa.mvegaanaam aasanna.h ||21||
m.rdu-madhyaadhimaatratvaat tato '-pi vi"se.sa.h ||22||
ii"svara-pra.nidhaanaad vaa ||23||
kle"sa-karma-vipaakaa"sayair aparaam.r.s.ta.h puru.sa-vi"se.sa ii"svara.h
||24||
tatra nirati"saya.m sarvaj"na-biijam ||25||
puurve.saam [ ] api guru.h kaalenaanavacchedaat ||26||
tasya vaacaka.h pra.nava.h ||27||
taj-japas tadartha-bhaavanam ||28||
tata.h pratyak-cetanaadhigamo '-py antaraayaabhaava"s ca ||29||
vyaadhi-styaana-sa.m"saya-pramaadaalasyaavirati-bhraanti-dar"sanaalabdha-bhu
umikatvaanavasthitatvaani citta-vik.sepaas. te '-ntaraayaa.h ||30||
du.hkha-daurmanasyaa.-ngamejayatva-"svaasa-pra"svaasaa vik.sepa-sahabhuva.h
||31||
tat-prati.sedhaartham eka-tattvaabhyaasa.h ||32||
maitrii-karu.naa-muditopek.sa.naa.m
sukha-du.hkha-pu.nyaapu.nya-vi.sayaa.naa.m bhaavanaata"s citta-prasaadanam
||33||
pracchardana-vidhaara.naabhyaa.m vaa praa.nasya ||34||
vi.sayavatii vaa prav.rttir utpannaa manasa.h sthiti-nibandhanii ||35||
vi"sokaa vaa jyoti.smatii ||36||
viita-raaga-vi.saya.m vaa cittam ||37||
svapna-nidraa-j"naanaalambana.m vaa ||38||
yathaabhimata-dhyaanaad vaa ||39||
paramaa.nu-parama-mahattvaanto '-sya va"siikaara.h ||40||
k.sii.na-v.rtter, abhijaatasyeva ma.ner, grahiit.r-graha.na-graahye.su
tatstha-tada"njanataa-samaapatti.h ||41||
tatra "sabdaartha-j"naana-vikalpai.h sa.mkiir.naa savitarkaa samaapatti.h
||42||
sm.rti-pari"suddhau sva-ruupa-"suunyevaartha-maatra-nirbhaasaa [  ]
nirvitarkaa ||43||
etayaiva savicaaraa nirvicaaraa ca suuk.sma-vi.sayaa vyaakhyaataa ||44||
suuk.sma-vi.sayatva.m caali.-nga-paryavasaanam ||45||
taa eva sabiija.h samaadhi.h ||46|| 
nirvicaara-vai"saaradye '-dhyaatma-prasaada.h ||47||
.rta.mbharaa tatra praj"naa ||48||
"srutaanumaana-praj"naabhyaam anya-vi.sayaa [ ] vi"se.saarthatvaat ||49||
tajja.h sa.mskaaro '-nya-sa.mskaara-pratibandhii ||50||
tasyaapi nirodhe sarva-nirodhaan nirbiija.h samaadhi.h [ ] ||51||

[iti pata"njali-viracite yoga-suutre prathama.h samaadhi-paada.h |] [ ]

dvitiiya.h saadhana-paada.h |

tapa.h-svaadhyaaye"svara-pra.nidhaanaani kriyaa-yoga.h ||1||
samaadhi-bhaavanaartha.h kle"sa-tanuukara.naartha"s ca ||2||
avidyaasmitaa-raaga-dve.saabhinive"saa.h kle"saa.h [ ] ||3||
avidyaa k.setram uttare.saa.m prasupta-tanu-vicchinnodaaraa.naam ||4||
anityaa"suci-du.hkhaanaatmasu nitya-"suci-sukhaatma-khyaatir avidyaa ||5||
d.rg-dar"sana-"saktyor ekaatmatevaasmitaa ||6||
sukhaanu"sayii [ ] raaga.h ||7|| 
du.hkhaanu"sayii [ ] dve.sa.h ||8||
sva-rasa-vaahii vidu.so '-pi tathaa-ruu.dho '-bhinive"sa.h ||9||
te pratiprasava-heyaa.h suuk.smaa.h ||10||
dhyaana-heyaas tad-v.rttaya.h ||11||
kle"sa-muula.h karmaa"sayo d.r.s.taad.r.s.ta-janma-vedaniiya.h ||12||
sati muule tad-vipaako jaatyaayur-bhogaa.h ||13||
te hlaada-paritaapa-phalaa.h pu.nyaapu.nya-hetutvaat ||14||
pari.naama-taapa-sa.mskaara-du.hkhair gu.na-v.rtti-virodhaac ca du.hkham
eva sarva.m vivekina.h ||15||
heya.m du.hkham anaagatam ||16||
dra.s.t.r-d.r"syayo.h sa.myogo heya-hetu.h ||17||
prakaa"sa-kriyaa-sthiti-"siila.m bhuutendriyaatmaka.m bhogaapavargaartha.m
d.r"syam ||18||
vi"se.saavi"se.sa-li.-nga-maatraa-li.-ngaani [ ] gu.na-parvaa.ni [ ] ||19||
dra.s.taa d.r"si-maatra.h "suddho '-pi pratyayaanupa"sya.h ||20||
tadartha eva d.r"syasyaatmaa ||21||
k.rtaartha.m prati na.s.tam apy ana.s.ta.m tad, anya-saadhaara.natvaat
||22||
sva-svaami-"saktyo.h sva-ruupopalabdhi-hetu.h sa.myoga.h ||23||
tasya hetur avidyaa ||24||
tadabhaavaat sa.myogaabhaavo haana.m. tad d.r"se.h kaivalyam ||25||
viveka-khyaatir aviplavaa haanopaaya.h ||26||
tasya saptadhaa praanta-bhuumi.h praj"naa ||27||
yogaa.-ngaanu.s.thaanaad a"suddhi-k.saye j"naana-diiptir, aa
viveka-khyaate.h ||28||
yama- niyamaasana-praa.naayaama-pratyaahaara-dhaara.naa-dhyaana-samaadhayo
'-.s.taav a.-ngaani ||29|| 
ahi.msaa-satyaasteya-brahmacaryaaparigrahaa [ ] yamaa.h ||30||
jaati-de"sa-kaala-samayaanavacchinnaa.h [ ] saarvabhaumaa mahaa-vratam
||31||
"sauca-sa.mto.sa-tapa.h-svaadhyaaye"svara-pra.nidhaanaani niyamaa.h ||32||
vitarka-baadhane pratipak.sa-bhaavanam ||33||
vitarkaa hi.msaadaya.h k.rta-kaaritaanumoditaa lobha-krodha-moha-puurvakaa
m.rdu-madhyaadhimaatraa du.hkhaaj"naanaananta-phalaa iti
pratipak.sa-bhaavanam ||34||
ahi.msaa-prati.s.thaayaa.m tat-sa.mnidhau vaira-tyaaga.h ||35||
satya-prati.s.thaayaa.m kriyaa-phalaa"srayatvam ||36||
asteya-prati.s.thaayaa.m sarva-ratnopasthaanam ||37||
brahmacarya-prati.s.thaayaa.m viirya-laabha.h ||38||
aparigraha-sthairye janma-katha.mtaa-sa.mbodha.h ||39||
"saucaat svaa.-nga-jugupsaa parair asa.msarga.h ||40||
sattva-"suddhi-saumanasyaikaagryendriya-jayaatma-dar"sana-yogyatvaani [ ]
ca ||41||
sa.mto.saad anuttama.h [ ] sukha-laabha.h ||42||
kaayendriya-siddhir a"suddhi-k.sayaat tapasa.h ||43||
svaadhyaayaad i.s.ta-devataa-sa.mprayoga.h ||44||
samaadhi-siddhir ii"svara-pra.nidhaanaat ||45||
sthira-sukham aasanam ||46||
prayatna-"saithilyaananta-samaapattibhyaam [ ] ||47||
tato dvandvaanabhighaata.h ||48||
tasmin sati "svaasa-pra"svaasayor gati-viccheda.h praa.naayaama.h ||49||
baahyaabhyantara-stambha-v.rttir [ ] de"sa-kaala-sa.mkhyaabhi.h
parid.r.s.to diirgha-suuk.sma.h ||50||
baahyaabhyantara-vi.sayaak.sepii caturtha.h ||51||
tata.h k.siiyate prakaa"saavara.nam ||52||
dhaara.naasu ca yogyataa manasa.h ||53||
sva-vi.sayaasa.mprayoge cittasya sva-ruupaanukaara [ ] ivendriyaa.naa.m
pratyaahaara.h ||54||
tata.h paramaa va"syatendriyaa.naam ||55||

[iti pata"njali-viracite yoga-suutre dvitiiya.h saadhana-paada.h |]

 


More information about the INDOLOGY mailing list