Dear scholars,
We are currently in process of identifying potentially unpublished manuscripts in Chunilal Gandhi Vidyabhavan, Surat (http://www.cgvidyabhavan.org/), so that in future some scholars can do work thereon.

The process hitherto has been very crude.
We checked on google whether the work has any digital copy available or not. The works which have not been traced on google have been noted herewith.
I would request the scholars to help us with two items.

1. Kindly refer me to some works which have bibliographical details about works published in the field of Nyaya or Vaisheshika.
2. Go through the list and let me know if any of these works are published. A link to digital copy, reference to some bibliography where its publication is mentioned or link to purchaseable copy would be welcome.

Accession Number  - Work - Author
838    आचार्यमतपरिच्छेद   
948    आख्यातार्थनिर्णय   
126    आख्यातशक्तिवादविवृत्ति    मथुरानाथ तर्कवागीश
949    आख्यातवादसद्व्याख्या    रघुदेव भट्टाचार्य
951    आख्यातवादविवरण    रघुदेव भट्टाचार्य
752    अनुमानप्रकाश    रुचिदन्त मिश्र?
131    अनुमितिपरामर्श    हरिराम
840    बाध-बुद्धिप्रकाश    हरिराम तर्कवागीश
687    बाध-रहस्य   
245    भवानन्दीप्रकाश    महादेव
543    भवानन्दीप्रकाश    महादेव पुतम्बेकर
669    भावप्रकाशिका    रुद्र न्यायवाचस्पति
566    चषक    गङ्गाराम
43    चित्ररूपविवेक    न्यायवाचस्पति
688    दण्डकारणतावाद   
841    द्रव्यनाशवादार्थ   
553A    गदाधरी    कृष्ण भट्ट
553B    गदाधरी (?)   
37    गुणभाष्य    प्रशस्तपाद
679    जातिवाद    जगदीश
671    कारकविवेचन    भवाननद सिद्धान्तवागीश
674    कारणतावादार्थ   
677    लिङ्गोपहतलैङ्गिकभावविचार   
1364    महाविद्याविडम्बन    हरकिङ्कर
31    मणिफक्किका    मथुरानाथ तर्कवागीश
538    नङ्वाङ्वादार्थ    गदाधर भट्टाचार्य
540    नवीनमतविचार    हरिराम तर्कालङ्कार
675    नव्यानुमितिपरामर्श    महादेव पुण्यस्तम्भकर
690    न्यायकन्दलीटीका   
1054    न्यायकन्दलीटीका    नरचन्द्रसूरि
655    न्यायरत्नप्रकाश    वाचस्पति
913    न्यायसङ्ग्रह    रामलिङ्ग
34+36    न्यायमञ्जरीप्रकाश    लौगाक्षी भास्कर
517    न्यायसिद्धान्तमञ्जरीदीपिका (अनुमानखण्ड)    श्रीकण्ठ दीक्षित
518    न्यायसिद्धान्तमञ्जरीदीपिका (प्रत्यक्षखण्ड)    श्रीकण्ठ दीक्षित
848    न्यायसिद्धान्तमञ्जरीदीपिका (प्रत्यक्षखण्ड)    श्रीकण्ठ दीक्षित
1404    न्यायसिद्धन्तमञ्जरीप्रकाश    भास्कर
669A    न्यायतत्त्वविवेक    उदयनाचार्य
678    पदार्थखण्डनटिप्पण    रघुदेव भट्टाचार्य
412    पदार्थमाला    जयराम न्यायपञ्चानन
1409-1410    पदार्थमाला    जयराम
1411    परामर्शनिरूपण   
242A    परामर्शवाद   
392    परिभाषावली    विश्वनाथ भट्टाचार्य
324    प्रमेयसारसङ्ग्रह    सोमध्वज
689    सद्युक्तिमुक्तावलि    गौरीकान्त सार्वभौम
571    शक्तिविचार    गदाधर भट्ट
241    सप्तपदार्थटीका   
242    सिद्धान्तमञ्जरीदीपिका    श्रीकण्ठ विश्वनाथ दीक्षित
1460    सिद्धन्तमञ्जरीटीका    कृष्णन्यायवागीश भट्टाचार्य
127    सिद्धान्तसङ्ग्रह    यादवजी व्यास
542    तर्कप्रकाश    श्रीकण्ठ दीक्षित
575    तर्कप्रकाश    श्रीकण्ठ दीक्षित
539    तर्कप्रकाश    श्रीकण्ठ दीक्षित
634    तर्कप्रकाशिका    श्रीकण्ठ दीक्षित
573    तर्कप्रतिबन्धकत्वरहस्य   
129    तर्कसङ्ग्रहचन्द्रिका    मुकुन्द गाडगिल
520    तर्कसङ्ग्रहचन्द्रिका    मुकुन्द गाडगिल
1529    तर्कसङ्ग्रहचन्द्रिका    मुकुन्द गाडगिल
911    तर्कसङ्ग्रहदीपिका    हनुमत्
839    तर्कतत्त्व    नाथ
46    वादार्थ    महादेव
128    वादार्थ    गदाधर
519    विषयतावाद    रघुदेव
683    विषयतावाद   
1561    विशिष्टवैशिष्ट्यबोधविचार   
1228    व्याधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावरहस्य   
572    व्याप्यानुगमविचार   
83    व्याप्त्यनुगम    गदाधर


--
Dr. Dhaval Patel, I.A.S
Collector and District Magistrate, Surat

I’m protected online with Avast Free Antivirus. Get it here — it’s free forever.