Here is today's conversation between Sītā and Rāvaṇa.  Enjoy:

“रे रे रावण रामनामसदृशं नाम्नस्तवाद्याक्षरम्

वैरं सन्त्यज, मुञ्च मां, त्वयि भवेद्रामस्य सद्य: कृपा ।”

वैदेहीवचनं निशम्य सपदि क्रोधाग्निविस्फारितै-

र्नेत्रैस्तां ज्वलयन्ननर्त धरणीं विस्फोटयन् रावण: ।।


Madhav Deshpande

Ann Arbor, Michigan, USA