Help with a samskr*t sloka on Shiva

S Krishna mahadevasiva at HOTMAIL.COM
Sun Nov 21 19:21:20 UTC 1999


namo nama:,
subhAzita rUpe mama praznasyottaram "shikharipura harihareshwara"
"K.S.Arjunwadkar" paNditAbhyAm ca dattam.h. sahAyyAya dhanyavAda-
-pratakaTanakaraNArthaM idam patram likhAmi.

Kr*SNa


>The other one is most probably from "bhoja-prabhanda":
>   "svayam mahEshah, shvashurO nagEshah,
>      sakhA dhanEshas, tanayO gaNEshah |
>  tathA api bhikShAtanam Eva shambhOh
>      balIyasI kEvalam IshvarEchChA ||"
>
>-meaning , what prevails ultimately is God's will!
>
>Sincerely,
>-Ha

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the INDOLOGY mailing list