A hen-pecked husband of antiquity - viSNupurANa

DEVARAKONDA VENKATA NARAYANA SARMA narayana at HD1.VSNL.NET.IN
Fri Jul 17 18:23:10 UTC 1998


Given below is an account of a classical hen-pecked husband from
viSNupurANa (4.12.12-32)

-----------------------------------------------------------------
tasyAyamadyApi jayadhvajasya zlOkO gIyatE.(12)

bhAryAvazyAs tu yE kEcid bhaviSyantyadhavA mRtaH
tESaM tu jyAmaghaH zrESTaz zaivyApatir abhUn nRpaH. (13)
aputrA tasya sA patnI zaivyA nAma tathApyasau
apatyakAmO~pi bhayAn nAnyAM bhAryAm avindata. (14)

sa tvEkadA prabhUta-ratha-turaga-gaja-sammardAtidAruNE mahAhavE
yudhyamAnaH sakalam EvAricakram ajayat.(15) taccAricakram apAsta-
putra-kalatra-bandhu-bala-kOzaM svamadhiSTAnaM parityajya dizaH
prati vidrutam.(16) tasmiMca vidrutE~titrAsalOlAyatalOcanayugalaM
trAhi trAhi mAM tAtAmba-bhrAtar-ityAkula-vilApa-vidhuraM sa rAja-
kanyAmadrAkSIt.(17) taddarzanAcca tasyAm anurAgagatAntarAtmA sa
nRpO~cintayat.(18) sAdhvidaM mamApatyarahitasya vandhyAbhartuH
sAmprataM vidhinA~patyakAraNaM kanyAratnam upapAditaM.(19) tadEtat
samudvahAmIti.(20) athavainAM syandanamArOpya svamadhiSTAnaM
nayAmi.(21) tayaiva dEvyA saivyayAhamanujJAtas samudvahAmIti.(22)

athainAM rathamArOpya svanagaram agacchat.(23) vijayinaM ca rAjAnam
azESapaura-bhRtya-parijana-amAtya-samEta zaivyA draStum adhiSTAnadvAram
AgatA.(24) sA ca avalOkya rAjJaH savyapArzvavartinIM kanyAm
ISad-udbhUtAmarSa-sphurad-adharapallavA rAjAnam avOcat.(25)
aticapalacittAtra syandanE kEyamArOpitEti.(26) asAvapyanAlOcitOttara-
vacanO~tibhyAttamAha snuSa mayEyamiti.(27) athainaM zaivyOvAca.(28)

nAhaM prasUtA putrENa nAnyA patnyabhavattava
snuSasambandhatA hyESA katamEna sutEna tE.(29)

ityAtmErSyA-kOpa-kaluSita-vacana-muSita-vivEkO bhayAd durukta-
parihArArtham idam avanIpatirAha.(30) yastE janiSyata Atmajas tasyEyam
anAgatasyaiva bhAryA nirUpitEtyAkarNyOdbhUtamRduhAsA tathEtyAha.(31)
pravivEza ca rAjJA sahAdhiSTAnam.(32)

---------------------------------------------------------------------

regards,

sarma.

More information about the INDOLOGY mailing list