tArakAmaya again

DEVARAKONDA VENKATA NARAYANA SARMA narayana at HD1.VSNL.NET.IN
Wed Dec 17 16:24:21 UTC 1997


At 02:45 PM 12/17/97 +0100, George V. Simson writes:

>Vettam Mani seems to follow the BhAgavatapurANa.

Vettam Mani does not seem to follow BhAgavatapurAnA also because it clearly
mentions that a battle has taken place, as given below.

yadA sa dEvaguruNA yAchitO~bhIkSNazO madAt
nAtyajat tatkRtE jajJE suradAnavavigrahah. 5
zukrO bRhaspatErdvESadagRhIt sAsurOdupam
harO gurusutam snEhAt sarvabhUtagaNAvRtah. 6
sarvadEvagaNOpEtO mahEndrO gurumanvayAt
surAsurvinAzObhUt samarastArakAmayah.   7

            bhAgavatapurANa 9.14.5-7

regards,

sarma.

More information about the INDOLOGY mailing list