praaye.na hii"svaraa muurkhaa.h pa.n.ditaa api nirdhanaa.h

Dominic Goodall ddsg at SATYAM.NET.IN
Mon Mar 25 10:53:38 EST 2002


Might any readers know the source of the following verse
(quoted in Vallabhadeva's commentary on "Si"supaalavadha 1:55 and
in Hemaadri's commentary on Raghuva.m"sa 3:32):

yasya prasadaad aakaare krodhahar.sabhayaadaya.h|
bhaavasthaa nopalabhyante tadgaambhiiryamudaah.rtam|| ?

Has anyone seen the following verse quoted:
padaatipaadoddhatare.nudhuusarair mahiik.sitaa.m vya~njita"sakti maulibhi.h|
upo.dhapaadas tam upo.dhayauvana.m nive"sayaamaasa pitaa yathaavidhi|| ?

And is anyone aware of a source for the following:
agni.h pibati puurva.m hi ?

Is anyone aware of usages of the word golaka used in the sense of forearm
(prako.s.tha) ?

Or for this half-verse:
praaye.na hii"svaraa muurkhaa.h pa.n.ditaa api nirdhanaa.h| ?


Dominic Goodall
Harunaga IsaacsonMore information about the INDOLOGY mailing list